Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ

eu logo ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΚΩ espa 2014 2020

 

ΟΠΣ ΠΡΑΞΗ ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

5003825

 Κατασκευή έργων διαχείρισης λυμάτων οικισμών Αντιμάχειας και Κεφάλου νήσου Κω

Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων Αντιμάχειας , Καμαρίου-Κεφάλου και Α΄ φάσης Μαστιχαρίου

12.136.386,57

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

Στο αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνονται: Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων για την Δ.Κ. Κεφάλου δυναμικότητας 8.000 ισοδύναμων κατοίκων .Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων Αντιμάχειας, Καμαρίου - Κεφάλου και Α΄ φάσης Μαστιχαρίου μήκους 48,7 χλμ.  και 10 αντλιοστάσια ακαθάρτων. Κάλυψη δαπανών Αρχαιολογίας κατά το στάδιο της κατασκευής των έργων.

Σύνδεση των  έργων με δίκτυα ΟΚΩ που περιλαμβάνει τις συνδέσεις με δίκτυα ΔΕΗ για τα αντλιοστάσια ακαθάρτων , την ΕΕΛ Κεφάλου και τη σύνδεση της ΕΕΛ Κεφάλου με δίκτυο ύδρευσης και τηλεπικοινωνίες.

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Δ. Κεφάλου, νήσου Κω

4.137.242,77

Σύνδεση με τα δίκτυα ΟΚΩ

    

 50.000

Αρχαιολογικές εργασίες

 124.000

5174655

Αναβάθμιση υδρευτικού συστήματος για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας πόσιμου νερού  στην περιοχή ευθύνης της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Κω

Κατασκευή υδραγωγείου για την τροφοδοσία της δεξαμενής «Μαύρικες» της Δ.Ε. Ηρακλειδών από γεωτρήσεις της Δ.Ε. Δικαίου

453.668,21

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

Το αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει: Κατασκευή αγωγού μήκους 4087μ από τη γεώτρηση Πίκουλα μέχρι τον υφιστάμενο αγωγό τροφοδοσίας της δεξαμενής ‘’Μαύρικες’’ και σύνδεση των γεωτρήσεων Πίκουλα, Κουρούνη και Αγρελούκα με το νέο αγωγό. Κατασκευή αγωγού μήκους 4022μ από τη γεώτρηση Παππούλης και σύνδεση με την υφιστάμενη δεξαμενή στη θέση Μπαγιάτη και  αγωγού διανομής από δεξαμενή Μπαγιάτη μήκους 797μ.

12.495 Τηλεμετρικοί σταθμοί μέτρησης κατανάλωσης (Τ.Σ.Μ.Κ.) και επικοινωνιακό δίκτυο μεταφοράς δεδομένων ,τοπικοί σταθμοί ελέγχου ποιότητας ,φορητός εξοπλισμός ελέγχου μέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών νερού, προγραμματισμός τηλεμετρικών διατάξεων μέτρησης και καταγραφής καταναλώσεων, εντοπισμού διαρροών εντός αγωγού, λογισμικό και υπηρεσίες για την επέκταση του Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου. Δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος για διάστημα τριών (3) μηνών με ταυτόχρονη τήρηση των προγραμμάτων ελέγχου, μετρήσεων και συντηρήσεων, τα οποία παραδίδονται στην Υπηρεσία και Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας.

Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεμετρικού συστήματος μέτρησης καταναλώσεων και παρακολούθησης ποιότητας στην πόλη της Κω

2.747.770

Αρχαιολογική παρακολούθηση

     

80.000

5001694

Επέκταση συστήματος τηλελέγχου – τηλεχειρισμού και παρακολούθησης ποιοτικών χαρακτηριστικών των δικτύων ύδρευσης στη ΔΕ Ηρακλειδών Δήμου Κω

Επέκταση συστήματος τηλελέγχου – τηλεχειρισμού και παρακολούθησης ποιοτικών χαρακτηριστικών των δικτύων ύδρευσης στη ΔΕ Ηρακλειδών Δήμου Κω

1.499.800

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει την:Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την δημιουργία 44 τοπικών σταθμών ελέγχου (Τ.Σ.Ε.) στο εξωτερικό δίκτυο με χρήση προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών (PLC), συστήματος μέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών, εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας, λοιπά μετρητικά όργανα και παρελκόμενο εξοπλισμό. Λογισμικό και υπηρεσίες για την επέκταση του Κεντρικού Σταθμού .Δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος για διάστημα τριών (3) μηνών, από την ημερομηνία θέσεως του σε λειτουργία  με ταυτόχρονη τήρηση των προγραμμάτων ελέγχου, μετρήσεων και συντηρήσεων, τα οποία θα παραδίδονται στην Υπηρεσία και Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας

Επέκταση συστήματος τηλελέγχου – τηλεχειρισμού στα εξωτερικά υδραγωγεία Δ.Ε. Δικαίου και  ΔΕ Ηρακλειδών

     

88.217

5028195

Ανακατασκευή υδατόπυργου Αντιµάχειας Κω

Ανακατασκευή υδατόπυργου Αντιµάχειας Κω

409.761,37

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020»

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει : Την ανακατασκευή του φέροντος οργανισµού του υδατόπυργου και της δεξαµενής. Την ανακατασκευή του µεταλλικού κλιµακοστασίου πρόσβασης στην δεξαµενή. Λοιπές εργασίες οι οποίες είναι απαραίτητες για την λειτουργία της δεξαµενής (καθαρισµός, διανοίξεις οπών καθαρισµού, στεγανώσεις, χρωµατισµοί, κλπ.). Κατεδάφιση πρόχειρων κατασκευών στον περιβάλλοντα χώρο του υδατόπυργου. Εργασίες περίφραξης. Εργασίες ανακατασκευής θαλάµου δικλείδων (παλιά ισόγεια δεξαµενή ) και προθάλαµου αυτής.

 Εργασίες ηλεκτρικής εγκατάστασης φωτισµού

5003830

Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών των πρώην Δήμων Ηρακλειδών και Δικαίου και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων πρώην Δήμου Δικαίου» - Β Φάση

 δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων  Δήμου  Δικαίου 4.179.789,41

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών,Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης στη Β’ φάση περιλαμβάνει :Στη Δ.Ε.Δικαίου  δίκτυο  αγωγών αποχέτευσης από PVC μήκους 10.040μ/ Δίκτυο αγωγών αποχέτευσης υπό πίεση από HDPE μήκους 3.830μ/ Δίκτυο βαρυτικών αγωγών αποχέτευσης από PΕ μήκους 8.751μ/ 260 φρεάτια /Για τα 7 αντλιοστάσια το 91,8% των χωματουργικών εργασιών, το 86,1% των σκυροδεμάτων – οπλισμών και το 100% των Η/Μ εργασιών. Στη Δ.Κ.Καρδάμαινας αγωγοί βαρύτητας 12.389 μ., καταθλιπτικοί αγωγοί 2.815μ. και 2 εσωτερικά αντλιοστάσια Στη Β' Φάση θα υλοποιηθούν: 89,6% των χωματουργικών εργασιών, 89,8% των σκυροδεμάτων- οπλισμών, 62,6% των σωληνώσεων – δικτύων και 96,3% των Η/Μ  εργασιών.Την  κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων του πρώην Δήμου Δικαίου. δυναμικότητας 25.000 Ι.Π.Κάλυψη δαπανών Αρχαιολογίας κατά το στάδιο της κατασκευής των έργων. Σύνδεση των έργων με δίκτυα ΟΚΩ, που περιλαμβάνει τις συνδέσεις με δίκτυα ΔΕΗ για τα αντλιοστάσια ακαθάρτων και την ΕΕΛ Δικαίου, και τη σύνδεση της ΕΕΛ Δικαίου με δίκτυο ύδρευσης και τηλεπικοινωνίες. Κατασκευή δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης λυμάτων και κατασκευή ιδιωτικών  συνδέσεων αποχέτευσης εντός του οικισμού  Καρδάμαινας Ν. Κω.                                

 Κατασκευή δευτερεύοντος δικτύου  αποχέτευσης λυμάτων και κατασκευή ιδιωτικών  συνδέσεων αποχέτευσης Δημοτικής Ενότητας Δικαίου Ν. Κω.

 Ολοκλήρωση έργων για την κατασκευή των εξωτερικών διακλαδώσεων της αποχέτευσης από την ρυμοτομική γραμμή των ακινήτων μέχρι την θέση του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης Καρδάμαινας

 Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Δήμου Δικαίου 6.043.544,16
δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων  οικισμού της Καρδάμαινας του πρώην Δήμου Ηρακλειδών. 2.721.399,74

Αρχαιολογικές εργασίες

    220.000
Συνδέσεις με τα δίκτυα ΟΚΩ     141.392,17
Κατασκευή δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης λυμάτων και κατασκευή ιδιωτικών   συνδέσεων αποχέτευσης εντός του οικισμού  Καρδάμαινας Ν. Κω    286.086,96
Κατασκευή δευτερεύοντος δικτύου  αποχέτευσης λυμάτων και κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης Δημοτικής Ενότητας Δικαίου Ν. Κω     420.795,61

Ολοκλήρωση έργων για την κατασκευή των εξωτερικών διακλαδώσεων της αποχέτευσης από την ρυμοτομική γραμμή των ακινήτων μέχρι την θέση του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης Καρδάμαινας

   350.000
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Πληροφορίες