Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ

Διακηρυξεις - Διαγωνισμοι

(Αρ. πρωτ. διακήρυξης 2589-16/06/2020, ΑΔΑΜ:20PROC006867993, υπ΄αριθμ. 15/2020 μελέτη)

Παρακάτω παρατίθενται διευκρινίσεις όσον αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές για την

ΟΜΑΔΑ 1: Λογισμικό

α/α Είδος Ποσότητα
2 Creative Cloud for teams All Apps (Team Licensing Subscription New GOV) 1 τεμ.

Η διευκρίνηση αφορά τον χρόνο της διάρκειας σε 36 MOS (Μήνες)

του προϋπολογισμού του συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»:

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Σε συνέχεια της με αρ. 126/12-06-2020 (ΩΨΩ8ΟΞΓΦ-4ΥΣ) απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑ Δήμου Κω περί τροποποίησης όρων της διακήρυξης (αρ. 2224/27-05-2020, Συστημικοί Αριθμοί ΕΣΗΔΗΣ 92104, 92231, 92232) του διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ», παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι την 6η Ιουλίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00:00π.μ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ" με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για το σύνολο των ειδών, για την εκτέλεση της προμήθειας, εφόσον τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ " με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, στο σύνολο των ειδών ανά ΟΜΑΔΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕΥΑ ΚΩ " με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά στο σύνολο των ειδών, μόνο βάσει τιμής, για την εκτέλεση της προμήθειας, εφόσον τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού, για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Δήμου Κω .

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας.

Επικοινωνια

Τηλέφωνα βλαβών

  • Βλάβες: 22420 27585

Σύνδεση

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Ενημερωση Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Πληροφορίες