Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ

Διακηρυξεις - Διαγωνισμοι

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ˝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ)˝ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά ανά είδος, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Προκηρύσσει Ανοιχτό, Ηλεκτρονικό, Δημόσιο Διαγωνισμό για την προμήθεια :

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ˝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ˝ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά στο σύνολο των ειδών ανά ΟΜΑΔΑ, μόνο βάσει τιμής, για την εκτέλεση της προμήθειας, εφόσον τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του του άρθρου 264 του Ν.4412/2016, για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Δήμου Κω.

(Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 65333,1)

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Σε συνέχεια της με αρ. 309/09-11-2018 (ΩΣΖΦΟΞΓΦ-ΜΑΧ) απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑ Δήμου Κω περί τροποποίησης όρου (παρ. 2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα) της διακήρυξης (αρ. 3970/15-10-2018, Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 65333) του διαγωνισμού «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ», παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι την 4η Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00:00μ.μ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ˝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ˝ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, στο σύνολο των ειδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας.

Επικοινωνια

Τηλέφωνα βλαβών

  • Βλάβες: 22420 27585

Σύνδεση

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Ενημερωση Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Πληροφορίες