Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ

Διακηρυξεις - Διαγωνισμοι

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ˝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ ˝ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά στο σύνολο της υπηρεσίας, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Δήμου Κω.

Για τον ανοικτό διαγωνισμό:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»
(Υπ’ αριθμ. 4464/15-11-2018 Διακήρυξη, 29/2018 μελέτη)

Διευκρινίζεται ότι τα οριζόμενα στο άρθρο 2.2.2.1 της υπ’ αριθμ. 4464/15-11-2018 Διακήρυξης, ισχύουν για κατάθεση προσφοράς και για τις δύο ΟΜΑΔΕΣ του προϋπολογισμού (ποσοστό 2% επί του συνολικού προϋπολογισμού της προμήθειας, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι 1.196,77 ευρώ).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ˝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ˝ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά ανά είδος, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 49.620,60€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την 10:00π.μ., ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΔΗΜΟΥ ΚΩ, οδός Σκεύου Ζερβού 40.

Για πληροφορίες σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του διαγωνισμού, μπορείτε να απευθυνθείτε στην κα ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑΣΕΜΗ, (τηλ:22420-23915, 24778,εσωτ.125).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξης, στα Παραρτήματά της και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (τεύχη) μέσω της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας, στη διαδρομή : www.deyakos.gr.

Τα προαναφερόμενα τεύχη διατίθενται και από το Γραφείο Προμηθειών της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ, Σκεύου Ζερβού 40 ΚΩΣ, τηλ 2242023915 εσωτ. 116, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε πέντε (5) ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

ΚΙΑΡΗΣ Γ. ΜΗΝΑΣ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ˝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ)˝ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά ανά είδος, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Προκηρύσσει Ανοιχτό, Ηλεκτρονικό, Δημόσιο Διαγωνισμό για την προμήθεια :

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας.

Επικοινωνια

Τηλέφωνα βλαβών

  • Βλάβες: 22420 27585

Σύνδεση

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Ενημερωση Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Πληροφορίες