Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ

Διακηρυξεις - Διαγωνισμοι

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ , ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ , ΔΗΜΟΣΙΟΥ , ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

" ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ "

Ο ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Προκηρύσσει Ανοιχτό, Ηλεκτρονικό, Δημόσιο Διαγωνισμό : " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ".

Ο ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Προκηρύσσει Ανοιχτό, Ηλεκτρονικό, Δημόσιο Διαγωνισμό : " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΙΩΝ - TONER ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ". Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 141955. Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, στο σύνολο των ειδών ανά ΟΜΑΔΑ. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 63.510,53€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17 % και 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 54.021,96 € , ΦΠΑ : 9.488,57 €).

Ο ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Προκηρύσσει Ανοιχτό, Ηλεκτρονικό, Δημόσιο Διαγωνισμό : "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΚΩ". Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 141057.Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί για το σύνολο του προϋπολογισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας, εφόσον η προσφερόμενη υπηρεσία πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 264 & 311 του Ν.4412/2016.Ηεκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 37.200,00€ συμπ/μένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 30.000,00€ , ΦΠΑ 24%: 7.200,00€).

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ειδών με Α/Α 79, 80, 81 της με αρ.πρωτ. 3726/09-08-2021 προκήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ» (Α.Μ. 21/2021)

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ " με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά μόνο βάσει της τιμής, ανά είδος, εφόσον τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας.

Επικοινωνια

Τηλέφωνα βλαβών

  • Βλάβες: 22420 27585

Σύνδεση

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Ενημερωση Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Πληροφορίες