Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ

Διακηρυξεις - Διαγωνισμοι

Ο ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Προκηρύσσει Ανοιχτό, Ηλεκτρονικό, Δημόσιο Διαγωνισμό : " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΙΩΝ - TONER ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ". Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 141955. Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, στο σύνολο των ειδών ανά ΟΜΑΔΑ. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 63.510,53€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17 % και 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 54.021,96 € , ΦΠΑ : 9.488,57 €).

Ο ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Προκηρύσσει Ανοιχτό, Ηλεκτρονικό, Δημόσιο Διαγωνισμό : "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΚΩ". Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 141057.Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί για το σύνολο του προϋπολογισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας, εφόσον η προσφερόμενη υπηρεσία πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 264 & 311 του Ν.4412/2016.Ηεκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 37.200,00€ συμπ/μένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 30.000,00€ , ΦΠΑ 24%: 7.200,00€).

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ειδών με Α/Α 79, 80, 81 της με αρ.πρωτ. 3726/09-08-2021 προκήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ» (Α.Μ. 21/2021)

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ " με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά μόνο βάσει της τιμής, ανά είδος, εφόσον τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Προκηρύσσει Ανοιχτό , Ηλεκτρονικό, Δημόσιο Διαγωνισμό για την : " Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας και ρουχισμού ". Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 108993.

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας.

Επικοινωνια

Τηλέφωνα βλαβών

  • Βλάβες: 22420 27585

Σύνδεση

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Ενημερωση Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Πληροφορίες