Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ

Διακηρυξεις - Διαγωνισμοι

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ»

Ο ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 264 του ν. 4412/16 για την προμήθεια με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ». Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 285337.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής, ανά ΟΜΑΔΑ, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.3.1 της διακήρυξης. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 464.895,46 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17 % (προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 543.927,69 €, ΦΠΑ : 79.032,23 €).

1.Αναθέτων Φορέας -Στοιχεία Επικοινωνίας :

Αναθέτων Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Οδός : Σκεύου Ζερβού 40, Κως

Ταχ.Κωδ.: 85300

Τηλ.: 22420*23915

Telefax: 22420*26440

Ιστοσελίδα: www.deyakos.gr

2.Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι.

3.Πρόσβαση στα έγγραφα: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης από την διαδικτυακή Πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ www.promitheus.gov.gr και την πλατφόρμα του ΚΗΜΔΗΣ.

4.Κωδικοί CPV: 44163130-0 Αγωγοί αποχέτευσης, 44167300-1 Καμπύλες, "ταυ" και εξαρτήματα σωληνώσεων

44161200-8 Σωλήνες ύδρευσης, 44167000-8 Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων, 44163200-2 Εξαρτήματα προσαρμογής αγωγών, 44167111-9 Προσαρμογείς για φλάντζες, 44167200-0 Σφιγκτήρες επισκευής και δακτύλιοι

44163210-5 Σφιγκτήρες αγωγών, 44163230-1 Σύνδεσμοι αγωγών, 44423740-0 Καλύμματα φρεατίων επίσκεψης

44316300-1 Εσχάρες, 44164310-3 Σωλήνες και εξαρτήματα, 44482200-4 Κρουνοί υδροληψίας για πυρόσβεση

5.Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

6.Εναλλακτικές προσφορές : Δεν γίνονται αποδεκτές εναλλακτικές προσφορές.

7.Χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της με δυνατότητα παράτασης κατά έξι (6) μήνες, ανάλογα με τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Δήμου Κω.

8.Δικαίωμα συμμετοχής: : Στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν, σύμφωνα με το άρθρο 255 του Ν.4412/2016, φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε κράτος-μέλος της Ένωσης, κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ καθώς και σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην παραπάνω περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Προϋπόθεση συμμετοχής είναι οι διαγωνιζόμενοι Οικονομικοί φορείς να πληρούν τα κριτήρια Επαγγελματικής ικανότητας, Οικονομικής - Χρηματοοικονομικής επάρκειας και Τεχνικής - Επαγγελματικής ικανότητας

9.Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές , θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. από 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 18:00:00 μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, δηλαδή μέχρι και 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11:00:00π.μ. στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 259 και την υπ΄ αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

10. Αποσφράγιση προσφορών : Η Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», θα γίνει στις 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11:00:00π.μ..

11.Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εννέα (9) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη κανονική.

12.Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

13.Εγγυητική συμμετοχής : Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, με ποσό ίσο με 9.297,91€ (εννέα χιλιάδες διακόσια ενενήντα επτά ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά) που αντιστοιχεί στο 2% του προϋπολογισμού της παρούσας, χωρίς τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση προσφοράς ανά ΟΜΑΔΑ, η εγγυητική θα αφορά το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της ΟΜΑΔΑΣ για την οποία δίδεται προσφορά.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της διακήρυξης, ήτοι για τουλάχιστον δέκα (10) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

14.Δείγματα: Ταυτόχρονα με την υποβολή της εγγυητικής επιστολής και των λοιπών πρωτότυπων εγγράφων και το αργότερο έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, κάθε οικονομικός φορέας θα πρέπει να υποβάλει στην υπηρεσία προς αξιολόγηση, επί ποινή αποκλεισμού, δείγματα των προσφερόμενων ειδών, ανάλογα με την ομάδα ή τις ομάδες υλικών στην οποία/ στις οποίες συμμετέχει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «Τεχνικές Προδιαγραφές» της υπ’αριθμ. 26/2023 μελέτης και την παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας διακήρυξης (άρθρο 214 του ν. 4412/2016).

15.Δημοσιεύσεις: Η περίληψη της διακήρυξης έλαβε προσωρινό αριθμό αναφοράς 2023-204072 στην Υπηρεσία Επίσημων Δημοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, καταχωρείται σε δύο ημερήσιες οικονομικές νομαρχιακές (νυν "περιφερειακές" κατά το άρ.16 του ν.4487/2017) εφημερίδες και σε μία τοπική (ν.3548/2007). Το κόστος δημοσίευσης στις εφημερίδες, αναφέρεται στη σχετική απόφαση της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ, η οποία θα αναρτηθεί με τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού, στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.

Eκτός της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και του ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο site της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ και η περίληψη της διακήρυξης στον ιστότοπο "Διαύγεια".

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

 

ΖΑΧΑΡΟΣ Ν. ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

Διαβάστηκε 296 φορές

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας.

Επικοινωνια

Τηλέφωνα βλαβών

  • Βλάβες: 22420 27585

Σύνδεση

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Ενημερωση Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ»
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Πληροφορίες