Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ

Διακηρυξεις - Διαγωνισμοι

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ , ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ , ΔΗΜΟΣΙΟΥ , ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΚΩ

28 Φεβρουαρίου 2023 Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ο ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Προκηρύσσει Ανοιχτό, Ηλεκτρονικό, Δημόσιο Διαγωνισμό : «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΚΩ». Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 182904.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής με συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.3.1 της διακήρυξης. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα ευρώ (334.770,00€) πλέον Φ.Π.Α. 17% (όσον αφορά στα Υλικά) και ΦΠΑ 24% (όσον αφορά στις Εργασίες-Υπηρεσίες), που αντιστοιχεί σε συνολικό ποσό εβδομήντα δύο χιλιάδων τριάντα ευρώ και ενενήντα λεπτών (72.030,90 €), ήτοι συνολικής εκτιμώμενης αξίας ίσης με τετρακόσιες έξι χιλιάδες οκτακόσια ευρώ και ενενήντα λεπτά (406.800,90 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

1.Αναθέτων Φορέας -Στοιχεία Επικοινωνίας :

Αναθέτων Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Οδός : Σκεύου Ζερβού 40,Κως

Ταχ.Κωδ.:85300

Τηλ.:22420*23915

Telefax: 22420*26440

Ιστοσελίδα: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

2.Πρόσβαση στα έγγραφα: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης από την διαδικτυακή Πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ www.promitheus.gov.gr και την πλατφόρμα του ΚΗΜΔΗΣ.

3.Κωδικός CPV: 72250000-2 – «Υπηρεσίες συστήματος και υποστήριξης»,50532000-3 – «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών μηχανημάτων, συσκευών και συναφούς εξοπλισμού»,32441200-8 «Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου».

4.Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΚΩ.

5.Εναλλακτικές προσφορές : Δεν γίνονται αποδεκτές εναλλακτικές προσφορές.

6.Χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.

7.Δικαίωμα συμμετοχής: Στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν, σύμφωνα με το άρθρο 255 του Ν.4412/2016, φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε κράτος-μέλος της Ένωσης, κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ καθώς και σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην παραπάνω περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Προϋπόθεση συμμετοχής είναι οι διαγωνιζόμενοι Οικονομικοί φορείς να πληρούν τα κριτήρια Επαγγελματικής ικανότητας,Οικονομικής - Χρηματοοικονομικής επάρκειας και Τεχνικής - Επαγγελματικής ικανότητας.

8.Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές , θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. από 02 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 11:00:00π.μ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, δηλαδή μέχρι και 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 11:00:00π.μ. στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 259 και την υπ΄ αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας ,δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

9. Αποσφράγιση προσφορών : H Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», στις 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11:00:00π.μ..

10.Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 6 μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη κανονική.

11.Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

12.Εγγυητική συμμετοχής : Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, με ποσό ίσο με 6.695,40€ (ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ) που αντιστοιχεί στο 2% του προϋπολογισμού της παρούσας, χωρίς τον ΦΠΑ.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της διακήρυξης , ήτοι τουλάχιστον επτά (7) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

13.Δημοσιεύσεις: Eκτός της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), στον ιστότοπο "Διαύγεια " ,στο site της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ενώ η παρούσα προκήρυξη καταχωρείται σε δύο ημερήσιες οικονομικές νομαρχιακές (νυν "περιφερειακές" κατά το άρ.16 του ν.4487/2017) εφημερίδες και σε μία τοπική (ν.3548/2007). Το κόστος δημοσίευσης στις εφημερίδες, αναφέρεται στη σχετική απόφαση της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ, η οποία θα αναρτηθεί με τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού, στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.

14.Επισκέψεις: Με την υποβολή της προσφοράς του, ο κάθε οικονομικός φορέας αποδέχεται ότι έχει μελετήσει λεπτομερώς όλα τα στοιχεία της προμήθειας και έχει λάβει πλήρη γνώση όλων των στοιχείων της διακήρυξης, καθώς και των επιτόπιων συνθηκών που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης. Προκειμένου οι οικονομικοί φορείς να υπογράψουν την απαιτούμενη Υπ. Δήλωση γνώσης και αποδοχής των τοπικών συνθηκών (στον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής) και να προβούν σε τυχόν επιμετρήσεις που θεωρήσουν αναγκαίες, θα πρέπει να επισκεφθούν τους χώρους εγκατάστασης των συστημάτων και του εξοπλισμού, κατόπιν σχετικού αιτήματος προς την υπηρεσία.

Οι επισκέψεις θα πραγματοποιηθούν σε συνεννόηση µε την Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Κω και ο υποψήφιος θα συνοδεύεται από δικούς του τεχνικούς εμπειρογνώμονες ή άλλα τεχνικά στελέχη της επιλογής του. Θα συνοδεύεται, επίσης, από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Κω, προκειμένου να του παρέχονται διαθέσιμες πληροφορίες που τυχόν θα ζητήσει. Για την επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑ Δήμου Κω, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν αίτημα [στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (κ. Χατζηπέτρος Πέτρος) ή στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (κα. Νικολάου Γιασεμή) ή στα fax: 2242026036/2242026440]. Οι επισκέψεις θα πραγματοποιηθούν από 09/03/2023 μέχρι και 15/03/2023 (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (8:00π.μ. έως 14:00). Η αίτηση υποβάλλεται από τον υποψήφιο διαγωνιζόμενο με αναφορά στο φυσικό πρόσωπο που θα επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις και υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας. Με το πέρας της επίσκεψης η Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Κω θα αποστείλει στους οικονομικούς φορείς βεβαίωση γνώσης των τοπικών συνθηκών, η οποία θα πρέπει να υποβληθεί στο φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

ΖΑΧΑΡΟΣ Ν. ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

Διαβάστηκε 89 φορές

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας.

Επικοινωνια

Τηλέφωνα βλαβών

  • Βλάβες: 22420 27585

Σύνδεση

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Ενημερωση Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ , ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ , ΔΗΜΟΣΙΟΥ , ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΚΩ
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Πληροφορίες