Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ

Διακηρυξεις - Διαγωνισμοι

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Σε συνέχεια της αρ. 1093/04-03-2021 (ΑΔΑ: Ψ59ΩΟΞΓΦ-ΕΛ7) απόφασης του ΠΡΟΕΔΡΟΥ της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ, ανακοινώνει την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον συνοπτικό διαγωνισμό για την " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ "(αρ.πρ.770/23-02-2021 ΑΔΑ:6Τ1ΣΟΞΓΦ-ΙΞΙ,ΑΔΑΜ:21PROC008181951) με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, στο σύνολο των ειδών ανά ΟΜΑΔΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Δίνεται παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας πέραν της 8ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 και ορίζεται νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών η 22η ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ,ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:00π.μ., σύμφωνα με το Ν.4778/2021,άρθρο 30 περί:

Α. Παράταση προθεσμιών δημοσίων συμβάσεων

Με την παρ.2 του άρθρου 6 της τροπολογίας παρατείνεται η ισχύς της παρ.1 του άρθρου εξηκοστού της από 20.3.2020 ΠΝΠ (Α’ 68), από τη λήξη της έως 31.03.2021.

Συγκεκριμένα, η παράταση αφορά τη διάταξη που δίνει τη δυνατότητα στις αναθέτουσες αρχές να προβαίνουν σε

α) αναβολή διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών,

β) παράταση της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών, στις περιπτώσεις που έχει ήδη δημοσιευθεί προκήρυξη κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας,

γ) αναστολή κάθε προθεσμίας που αφορά δημόσιες συμβάσεις, ανεξάρτητα από το στάδιο ανάθεσης ή εκτέλεσης αυτών και

δ) χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών, για χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται με την οικεία απόφαση.

Η εν λόγω παράταση δεν προκαλεί κάποια δυσλειτουργία στην υπηρεσία.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 69.867,67€ συμπ/νου ΦΠΑ.

Για πληροφορίες σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του διαγωνισμού, μπορείτε να απευθυνθείτε στην κα ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑΣΕΜΗ, (τηλ:22420-23915, 24778,εσωτ.125).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξης, στα Παραρτήματά της και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (τεύχη) μέσω της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας, στη διαδρομή : www.deyakos.gr.

Τα προαναφερόμενα τεύχη διατίθενται και από το Γραφείο Προμηθειών της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ, Σκεύου Ζερβού 40 ΚΩΣ, τηλ. 2242023915 εσωτ. 116, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε πέντε (5) ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

 

ΖΑΧΑΡΟΣ Ν. ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

Διαβάστηκε 96 φορές

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας.

Επικοινωνια

Τηλέφωνα βλαβών

  • Βλάβες: 22420 27585

Σύνδεση

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Ενημερωση Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Πληροφορίες