Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ

Διακηρυξεις - Διαγωνισμοι

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ , ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ , ΔΗΜΟΣΙΟΥ , ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Σε συνέχεια της με αρ. 126/12-06-2020 (ΩΨΩ8ΟΞΓΦ-4ΥΣ) απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑ Δήμου Κω περί τροποποίησης όρων της διακήρυξης (αρ. 2224/27-05-2020, Συστημικοί Αριθμοί ΕΣΗΔΗΣ 92104, 92231, 92232) του διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ», παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι την 6η Ιουλίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00:00π.μ.

Ισχύουν οι κάτωθι Συστημικοί Αριθμοί ΕΣΗΔΗΣ:

  • 92104,1 (Α/Α 1. ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ) 
  • 92231,1 (Α/Α 2. ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ-ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ)
  • 92232,1 (Α/Α 3. ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΠΛΑΓΙΑΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ)

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 241.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 195.000,00€ , ΦΠΑ : 46.800,00€).

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, ανά είδος.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που ορίζει η παρούσα τροποποιημένη διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 259 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Προσφορές που θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μετά τη συγκεκριμένη ώρα και ημέρα θα θεωρούνται εκπρόθεσμες.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι στις 10 Ιουλίου 2020 και ώρα 11:00:00π.μ., ημέρα Παρασκευή μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών, στα γραφεία της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ, οδός Σκεύου Ζερβού 40.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού τριών χιλιάδων εννιακοσίων (3.900,00) ευρώ για το σύνολο της προμήθειας. Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας καταθέσει προσφορά για ένα ή περισσότερα είδη , η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται σε ποσοστό 2% της προεκτιμώμενης αξίας του προσφερόμενου ή των προσφερομένων ειδών μη συμπ/νου του Φ.Π.Α..

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της διακήρυξης, ήτοι μέχρι 6/12/2020, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η ΔΕΥΑ Δήμου Κω μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Τα δικαιολογητικά που εκδόθηκαν και υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους με βάση την αρχική καταληκτική ημερομηνία διαγωνισμού (18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020), εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν.

Ειδικότερα όσον αφορά τις εγγυητικές επιστολές που έχουν ήδη εκδοθεί βάσει της υπ’αριθμ. 2224/27-05-2020 Διακήρυξης, θα πρέπει να παραταθεί ο χρόνος ισχύος τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.2.2 (Εγγύηση συμμετοχής) της υπ’αριθμ. 2634/17-06-2020 Τροποποιημένης Διακήρυξης.

Το πλήρες κείμενο της Τροποποιημένης Διακήρυξης είναι αναρτημένο στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr

Πληροφορίες της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ , από τoν κυρ. Κουζούκα Κων/νο, τηλ. 22420 23915 (εσωτ. 125), e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και κυρ. Πέτρο Χατζηπέτρο (τηλ. 22420/23915,24778 εσωτ. 121), e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

 

ΖΑΧΑΡΟΣ Ν. ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

 

Διαβάστηκε 74 φορές

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας.

Επικοινωνια

Τηλέφωνα βλαβών

  • Βλάβες: 22420 27585

Σύνδεση

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Ενημερωση Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ , ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ , ΔΗΜΟΣΙΟΥ , ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ»
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Πληροφορίες