Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ

Διακηρυξεις - Διαγωνισμοι

ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ 'ΑΓ. ΠΕΤΡΟΣ' ΚΑΙ 'ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ ν.2' ΔΗΜΟΥ ΚΩ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
(ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΚΩ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΄΄ΑΓ. ΠΕΤΡΟΣ΄΄ ΚΑΙ ΄΄ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ ν.2΄΄ ΔΗΜΟΥ ΚΩ», εκτιμώμενης αξίας 59.393,18 € πλέον ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, Βιβλίο ΙΙ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.β) [με ελεύθερη συμπλήρωση ανοιχτού τιμολογίου].

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Εξειδικευμένες εργασίες γεωτρήσεων. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα Νομαρχιακά μητρώα.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής ποσού 1187,86 €.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας Δ.Ε.Υ.Α.Κ., Μανδηλαρά 56, 85300 Κως (τηλ. 22420 48167, εσωτ. 121) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μέχρι την Παρασκευή 22-11-2019. Πληροφορίες: κος Ψούνης Δημήτρης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να κατεβάσουν τα σχετικά τεύχη από την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΚ (www.deyakos.gr).

Η παρούσα προκήρυξη και η διακήρυξη του διαγωνισμού δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 296 και 327 του Ν. 4412/2016.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. (Σκεύου Ζερβού 40, Κως) την 26η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

ΖΑΧΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Διαβάστηκε 347 φορές

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας.

Επικοινωνια

Τηλέφωνα βλαβών

  • Βλάβες: 22420 27585

Σύνδεση

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Ενημερωση Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ 'ΑΓ. ΠΕΤΡΟΣ' ΚΑΙ 'ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ ν.2' ΔΗΜΟΥ ΚΩ
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Πληροφορίες