Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ

Διακηρυξεις - Διαγωνισμοι

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΩ

Προκηρύσσει Ανοιχτό, Ηλεκτρονικό, Δημόσιο Διαγωνισμό για την προμήθεια :

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΩ» (Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 67140 ), με CPV 31720000-9 «Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός» και 45259000-7 «Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων».

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 368.517,80€ συμπ/νου ΦΠΑ 17% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 314.972,48€ ,ΦΠΑ 17% : 53.545,32€).

Κριτήριο κατακύρωσης: πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, που θα δοθεί για το σύνολο του Προϋπολογισμού, για την εκτέλεση της προμήθειας, εφόσον η προσφερόμενη προμήθεια πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

Για την πληρέστερη εξασφάλιση της πληροφόρησης των ενδιαφερομένων η Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Κω, θεωρεί αναγκαία και υποχρεωτική την επιτόπου επίσκεψη στο έργο, κατόπιν σχετικού αιτήματος προς την Υπηρεσία, σε καθορισμένη ημερομηνία, όπου ο κάθε υποψήφιος Οικονομικός φορέας θα έχει την δυνατότητα πλήρους ενημέρωσης, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.7 της διακήρυξης.

Με την υποβολή της προσφοράς του, ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται ότι έχει μελετήσει λεπτομερώς όλα τα στοιχεία της προμήθειας και έχει λάβει πλήρη γνώση όλων των στοιχείων της διακήρυξης καθώς και των επιτόπιων συνθηκών που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης.

Προκειμένου οι συμμετέχοντες:

  • να λάβουν γνώση των τοπικών συνθηκών του έργου,
  • να προβούν σε τυχόν επιμετρήσεις που θεωρήσουν αναγκαίες και
  • να εξετάσουν επιτόπια έγγραφα που δεν μπορούν να προσαρτηθούν στα έγγραφα της διακήρυξης,

Οι πιο πάνω επισκέψεις θα πραγματοποιηθούν σε συνεννόηση µε την Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Κω και ο υποψήφιος θα συνοδεύεται από δικούς του τεχνικούς εµπειρογνώµονες ή άλλα τεχνικά στελέχη της επιλογής του. Θα συνοδεύεται, επίσης, από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Κω προκειμένου να του παρέχονται διαθέσιμες πληροφορίες που τυχόν θα ζητήσει.

Για την επίσκεψη στις εγκαταστάσεις, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν αίτημα [στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (κα. Ευαγγελία Καζαμία) ή στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (κ. Πέτρος Λιοδακης) ή στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (κ. Ψύρης Βασίλης) ή στα fax: 2242026036 / 2242026440]. Οι επισκέψεις θα πραγματοποιηθούν μεταξύ των ημερομηνιών από 26-11-2018 μέχρι και τις 5-12-2018 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (8:00π.μ. έως 14:00).

Η αίτηση υποβάλλεται από τον υποψήφιο διαγωνιζόμενο με αναφορά στο φυσικό πρόσωπο που θα επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις και τα αντλιοστάσια της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Κω και υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Κω θα χορηγήσει βεβαίωση για την επίσκεψη, που θα πραγματοποιήσει ο κάθε ενδιαφερόμενος και την βεβαίωση αυτή πρέπει να την προσκομίσει υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισμού μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στον (υπο)φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» της προσφορά τους.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 23-11-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00:00 μ.μ..

Οι προσφορές, θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. από την 26-11-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00:00π.μ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, δηλαδή μέχρι και 17-12-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00:00μ.μ. στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 259 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Προσφορές που θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μετά τη συγκεκριμένη ώρα και ημέρα θα θεωρούνται εκπρόθεσμες.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι στις 21-12-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00:00π.μ., μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών, στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΚΩ, οδός Σκεύου Ζερβού 40.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων διακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (6.299,45€).

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για επτά (7) ημερολογιακούς μήνες από την ημερομηνία του διαγωνισμού, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης είναι αναρτημένο στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. και στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Κω : www.deyakos.gr.

Πληροφορίες της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Δ/νση Περιβάλλοντος της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Κω και το Γραφείο Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Κω και από τους αρμόδιους υπάλληλους κα. Ευαγγελία Καζαμία (τηλ. 2242021249 και email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ) , κ. Πέτρο Λιοδάκη (τηλ. 2242023915 εσωτ. 122 και emai : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) και κ. Βασίλη Ψύρη (τηλ. 22420 23915 εσωτ. 115, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) .

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Κω

 

ΜΗΝΑΣ ΚΙΑΡΗΣ

 

Διαβάστηκε 859 φορές

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας.

Επικοινωνια

Τηλέφωνα βλαβών

  • Βλάβες: 22420 27585

Σύνδεση

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Ενημερωση Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΩ
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Πληροφορίες