Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ

Διακηρυξεις - Διαγωνισμοι

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Προκηρύσσει Ανοιχτό , Ηλεκτρονικό, Δημόσιο Διαγωνισμό για την προμήθεια:

" ΚΑΥΣΊΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΏΝ ". Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (για τις ΟΜΑΔΕΣ Α και Β) ανέρχεται στο ποσό των 85.071,87 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 72.711,00 € , ΦΠΑ : 12.360,87 €).

(ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 3702/16-11-2016, ΑΔΑΜ: 16PROC005401803 2016-11-16)

Σύμφωνα με την παρ. 2 περιπτ. β) του άρθρου 95 ΄΄Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών΄΄ του Ν.4412/2016, χορηγούνται από τον αναθέτοντα φορέα στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Προκηρύσσει την δημοπράτηση της παροχής υπηρεσίας με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν.4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, για μέρος ή στο σύνολο της ζητηθείσας υπηρεσίας για την "Παροχή υπηρεσίας Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Δήμου Κω".

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
(ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΚΩ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΟΥΝΑΡΙ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ», εκτιμώμενης αξίας 27.077,44 € πλέον ΦΠΑ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

για τον Τεχνικό Έλεγχο Οχημάτων της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΚΩ προσκαλεί για την υποβολή σφραγισμένων οικονομικών προσφορών για την ανάθεση που αφορά τον Τεχνικό Έλεγχο Οχημάτων της ΔΕΥΑ Δήμου Κω, προϋπολογισμού 2.363,40 € συμπ/νου ΦΠΑ, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, ανά είδος.

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας.

Επικοινωνια

Τηλέφωνα βλαβών

  • Βλάβες: 22420 27585

Σύνδεση

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Ενημερωση Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Πληροφορίες