Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ

Διακηρυξεις - Διαγωνισμοι

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ , ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ , ΔΗΜΟΣΙΟΥ , ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ»

(Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 65333,1)

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Σε συνέχεια της με αρ. 309/09-11-2018 (ΩΣΖΦΟΞΓΦ-ΜΑΧ) απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑ Δήμου Κω περί τροποποίησης όρου (παρ. 2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα) της διακήρυξης (αρ. 3970/15-10-2018, Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 65333) του διαγωνισμού «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ», παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι την 4η Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00:00μ.μ.

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 240.646,21€ συμπ/νου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 194.069,52€ ,ΦΠΑ : 46.576,69€).

Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί για το σύνολο του Προϋπολογισμού, για την εκτέλεση της Υπηρεσίας, εφόσον η προσφερόμενη υπηρεσία πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

Επιβάλλεται οι διαγωνιζόμενοι να έχουν ίδια αντίληψη της κατάστασης των αντλιοστασίων ύδρευσης και των δικτύων του εξωτερικού δικτύου και για το λόγο αυτό πρέπει οι διαγωνιζόμενοι να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις και τα αντλιοστάσια ύδρευσης, ώστε να διαπιστώσουν τις πραγματικές λειτουργικές τους συνθήκες και τα ενδεχόμενα – κατά τη γνώμη τους –λειτουργικά ή άλλα προβλήματα.

Οι πιο πάνω επισκέψεις θα πραγματοποιηθούν σε συνεννόηση με την Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Κω και ο υποψήφιος θα συνοδεύεται από δικούς του τεχνικούς εμπειρογνώμονες ή άλλα τεχνικά στελέχη της επιλογής του. Θα συνοδεύεται, επίσης, από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Κω προκειμένου να του παρέχονται διαθέσιμες πληροφορίες που τυχόν θα ζητήσει.

Για την επίσκεψη στις εγκαταστάσεις και τα αντλιοστάσια της ΔΕΥΑ Δήμου Κω, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν αίτημα [στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (κ. Ψύρης Βασίλης) ή στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (κα. Νικολάου Γιασεμή) ή στα fax: 2242026036/2242026440]. Οι επισκέψεις θα πραγματοποιηθούν από την Δευτέρα 12-11-2018 μέχρι και την Τετάρτη 21-11-2018 (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (8:00π.μ. έως 14:30)). Με το πέρας της επίσκεψης η Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Κω θα προσκομίσει στους ενδιαφερομένους σε εύλογο χρόνο, βεβαίωση της επιτόπιας επίσκεψης. Τη βεβαίωση αυτή πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να την επισυνάψουν ηλεκτρονικά στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» .

Ισχύουν οι βεβαιώσεις επίσκεψης των εγκαταστάσεων όσων οικονομικών φορέων έχουν ήδη επισκεφτεί τις εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αρχική Διακήρυξη με αρ.πρωτ. 3970/15-10-2018 (παρ. 2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι προσφορές, θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που ορίζει η παρούσα προκήρυξη, δηλαδή μέχρι 4-12-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00:00μ.μ. στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 259 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Προσφορές που θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μετά τη συγκεκριμένη ώρα και ημέρα θα θεωρούνται εκπρόθεσμες.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι στις 10-12-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00:00π.μ., μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών, στα γραφεία της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ, οδός Σκεύου Ζερβού 40.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα ενός ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (3.881,39€).

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της διακήρυξης, ήτοι για έξι (6) μήνες, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Το πλήρες κείμενο της τροποποιημένης Διακήρυξης είναι αναρτημένο στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.

Πληροφορίες της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ και από την αρμόδια υπάλληλο κα. Νικολάου Γιασεμή τηλ. 22420 23915 (εσωτ. 125), e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

 

ΚΙΑΡΗΣ Γ. ΜΗΝΑΣ

Διαβάστηκε 154 φορές

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας.

Επικοινωνια

Τηλέφωνα βλαβών

  • Βλάβες: 22420 27585

Σύνδεση

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Ενημερωση Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ , ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ , ΔΗΜΟΣΙΟΥ , ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ»
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Πληροφορίες