Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ

Διακηρυξεις - Διαγωνισμοι

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο «Ανακατασκευή του Υδατόπυργου της Δημοτικής Κοινότητας Αντιμάχειας Κω λόγω βλαβών από τον σεισμό της 21ης Ιουλίου 2017»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για το έργο «Ανακατασκευή του Υδατόπυργου της Δημοτικής Κοινότητας Αντιμάχειας Κω λόγω βλαβών από τον σεισμό της 21ης Ιουλίου 2017», προϋπολογισμού 355.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.

Η Δημοτική Ενότητα Ηρακλειδών κηρύχθηκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, εξαιτίας του ισχυρού σεισμού που έπληξε το νησί της Κω την 21η Ιουλίου 2017, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 5557/2-8-2017 (ΑΔΑ Ψ9ΘΙ465ΧΘ7-ΠΒ1) απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας καθώς επίσης με την με αρ. πρωτ. 447/19-01-2018 (ΑΔΑ Ψ0ΧΙ465ΧΘ7-776) απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας αποφασίστηκε η παράταση κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δημοτικών Ενοτήτων Ηρακλειδών και Δικαίου του Δήμου Κω της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, έως 23 Ιουλίου 2018.

Προκειμένου να αποκατασταθούν άμεσα οι βλάβες που υπέστη ο Υδατόπυργος της Δημοτικής Κοινότητας Αντιμάχειας Κω, η Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. συνέταξε την με αρ. 8/2018 μελέτη έργου, με προϋπολογισμό 415.350,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17%) που αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη Εργασιών 261.603,20 €
ΓΕ & ΟΕ 47.088,58 €
Απρόβλεπτα 46.303,77 €
Συνολική Δαπάνη 354.995,54 €
Αναθεώρηση 4,46 €
Συνολική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ)  355.000,00 €
ΦΠΑ 17% 60.350,00 €
Συνολική Δαπάνη (με ΦΠΑ) 415.350,00 €

Η ανωτέρω μελέτη εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με την με αρ. 75/12-03-2018 Απόφαση. Η δαπάνη του έργου βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 02.1511.31 «Ανακατασκευή του Υδατόπυργου της Δημοτικής Κοινότητας Αντιμάχειας Κω λόγω βλαβών από τον σεισμό της 21ης Ιουλίου 2017» του έτους 2018.

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση και τις διατάξεις του άρθρου 269 περ. δ του Ν.4412/2016, η Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Κω προτίθεται να προχωρήσει στην ανάθεση του έργου του θέματος με χρήση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. Για το λόγο αυτό σας αποστέλλουμε ηλεκτρονικά Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) (προς συμπλήρωση), Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (προς συμπλήρωση), με συνημμένο Προϋπολογισμό, Τεχνική Έκθεση-Περιγραφή, Τιμολόγιο μελέτης, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και Διακήρυξη.

Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα διεξαχθεί στις 30/03/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ. (λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής), στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Κω (Σκεύου Ζερβού 40).

Η προθεσμία περάτωσης του έργου ορίζεται σε 180 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Αποκλειστική τμηματική προθεσμία ορίζεται στην Ε.Σ.Υ.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο προϋπολογισμό ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας, βάσει του άρθρου 95 παρ. 2.α του Ν.4412/2016.

Στο άρθρο 24 της Διακήρυξης ορίζονται τα περιεχόμενα του Φακέλου Προσφοράς, ήτοι το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, και η Οικονομική Προσφορά. Μέσα στον σφραγισμένο φάκελο προσφοράς, εκτός των παραπάνω απαιτούμενων, θα υπάρχει αντίγραφο πτυχίου Μ.Ε.ΕΠ. (κατηγορίας Οικοδομικά έργα, πρώτης τάξης και άνω).

Το αποτέλεσμα της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Δήμου Κω.

Για την υπογραφή της σύμβασης θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 103 και 105 του Ν. 4412/2016.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΚΩ

 

ΚΙΑΡΗΣ Γ.ΜΗΝΑΣ

 

Διαβάστηκε 56 φορές

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας.

Επικοινωνια

Τηλέφωνα βλαβών

  • Βλάβες: 22420 27585

Σύνδεση

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Ενημερωση Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο «Ανακατασκευή του Υδατόπυργου της Δημοτικής Κοινότητας Αντιμάχειας Κω λόγω βλαβών από τον σεισμό της 21ης Ιουλίου 2017»
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Πληροφορίες