Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ

Διακηρυξεις - Διαγωνισμοι

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ , ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ , ΔΗΜΟΣΙΟΥ , ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Προκηρύσσει Ανοιχτό , Ηλεκτρονικό, Δημόσιο Διαγωνισμό για την προμήθεια:
" ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ". Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (για τις ΟΜΑΔΕΣ Α και Β) ανέρχεται στο ποσό των 218.404,49 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 186.670,50€ ,ΦΠΑ :31.733,99€).


Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 47943 ΟΜΑΔΑ Α (ΚΑΥΣΙΜΑ) εκτιμώμενης αξίας 161.100,50 € πλέον ΦΠΑ.
Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 47944 ΟΜΑΔΑ Β (ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ) εκτιμώμενης αξίας 25.570,00 € πλέον ΦΠΑ
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά σε μία ή σε περισσότερες ΟΜΑΔΕΣ των προς προμήθεια ειδών του προϋπολογισμού. Η προσφορά θα είναι ανά είδος για την ΟΜΑΔΑ Α (ΚΑΥΣΙΜΑ) και για το σύνολο των ειδών για την ΟΜΑΔΑ Β (ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ). Η Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Κω διατηρεί το δικαίωμα να εκτελέσει την προμήθεια εξ’ ολοκλήρου από έναν προμηθευτή ή από διάφορους προμηθευτές ανάλογα με τις αντίστοιχες υποβληθείσες προσφορές.
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι:
α) η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό (%) ανά είδος και στο σύνολο της αντίστοιχης ζητούμενης ποσότητας, επί της μέσης λιανικής τιμής πώλησης στο Νομό Δωδεκανήσου, όπως αυτή δίδεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης για την ΟΜΑΔΑ Α (Καύσιμα), και
β) η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη τιμή στο σύνολο των ειδών για την ΟΜΑΔΑ Β (Ελαιολιπαντικά).
Η ΔΕΥΑ Δήμου Κω διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης κατά την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα και μέχρι του ορίου του προϋπολογισμού της μελέτης ανά είδος: η Επιτροπή Διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για μεγαλύτερη ποσότητα μέχρι και 15%, ή την κατακύρωση της σύμβασης για μικρότερη ποσότητα μέχρι και 50% (για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή) (συνδυασμός άρθρων 104 «Χρόνος συνδρομής όρων συμμετοχής - Οψιγενείς μεταβολές» και 316 «Κατακύρωση - Σύναψη σύμβασης» του Ν.4412/2016).
Το δικαίωμα προαίρεσης μπορεί να εφαρμοστεί αντίστοιχα ανά ΟΜΑΔΑ.
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 337 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου .

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 06/11/2017,ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 14:00:00μ.μ..

Οι προσφορές , θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. από την 07/11/2017 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00:00π.μ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, δηλαδή μέχρι και 24/11/2017 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 17:00:00μ.μ. στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο , σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13(ΦΕΚ /Α/ 29-05-2013), στο άρθρο 11 της υπ’ αριθμό Π1/2390/16-10-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛΥΦ-6Φ1) Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σχετικά με τις "Τεχνικές λεπτομέρειες και λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ( Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)" (ΦΕΚ 2677 Β΄/ 21-10-2013).
Προσφορές που θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μετά τη συγκεκριμένη ώρα και ημέρα θα θεωρούνται εκπρόθεσμες.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών , ήτοι στις 30/11/2017 , ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:00:00π.μ., μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής , εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών , στα γραφεία της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ , οδός Σκεύου Ζερβού 40.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων επτακοσίων τριάντα τριών ευρώ και σαράντα ένα λεπτών (3.733,41 ευρώ).
Σε περίπτωση προσφοράς για μέρος των ειδών της ΟΜΑΔΑΣ Α ή για το σύνολο των ειδών της ΟΜΑΔΑΣ Β, η εγγυητική θα αφορά το 2% του αντίστοιχου ενδεικτικού προϋπολογισμού των ειδών για τα οποία δίδεται προσφορά χωρίς το Φ.Π.Α. (ΟΜΑΔΑ Α (ΚΑΥΣΙΜΑ): Πετρέλαιο κίνησης ποσό δύο χιλιάδες εξακόσια σαράντα επτά ευρώ και τριάντα λεπτά (2.647,30€), Πετρέλαιο θέρμανσης εκατόν εξήντα έξι ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά (166,68€), Βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτ. τετρακόσια οκτώ ευρώ και τρία λεπτά (408,03€), ΟΜΑΔΑ Β (ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ) πεντακόσια έντεκα ευρώ και σαράντα λεπτά (511,40€)). Στο ΤΕΥΔ που περιγράφεται στην παράγραφο 2.2.5.1 της διακήρυξης, ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να αναφέρει την ΟΜΑΔΑ και τα είδη για την οποία δίδεται προσφορά.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της διακήρυξης , ήτοι μέχρι 23/04/2018, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η ΔΕΥΑ Δήμου Κω μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης είναι αναρτημένο στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
Πληροφορίες της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ από την αρμόδια υπάλληλο κα. Νικολάου Γιασεμή e-mail:, τηλ. 22420 23915 (εσωτ. 125), e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

 

ΚΙΑΡΗΣ Γ. ΜΗΝΑΣ

Διαβάστηκε 903 φορές

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας.

Επικοινωνια

Τηλέφωνα βλαβών

  • Βλάβες: 22420 27585

Σύνδεση

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Ενημερωση Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Πληροφορίες