Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ

Διακηρυξεις - Διαγωνισμοι

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ, ΚΑΜΑΡΙOΥ ΚΕΦΑΛΟΥ & Α΄ ΦΑΣΗΣ ΜΑΣΤΙΧΑΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Κω (Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Κω), προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ, ΚΑΜΑΡΙOΥ ΚΕΦΑΛΟΥ & Α΄ ΦΑΣΗΣ ΜΑΣΤΙΧΑΡΙΟΥ», με προϋπολογισμό 14.450.000,00 ΕΥΡΩ .

Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών : κατηγορία Υδραυλικών Έργων και Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Κω www.deyakos.gr (Προκηρύξεις). Tο έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς θα χορηγείται δωρεάν από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΚ . Πληροφορίες στα τηλ. 2242023915/2242048167 Φαξ 2242026036/2242026440 ,αρμόδιοι για επικοινωνία κ.κ.Χατζαντώνης Αντώνης,Πίτση Μαργαρίτα .

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης από την έδρα της υπηρεσίας: Δ/νση Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Κω , Σκεύου Ζερβού 40, Τ.Κ.85300 Κω, αρμόδιοι υπάλληλοι: κ. Αντώνης Χατζαντώνης & κ. Μαργαρίτα Πίτση τηλ.2242023915/2242024778/2242048167 Φαξ:2242026036 2242026440, μέχρι τις 22-11-2017.

Τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Κω, Σκεύου Ζερβού 40 - 85300 Κως .

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών και ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 28/11/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης και αναρτάται, στην ΕΕΕΕ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 264 του Ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 .
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
(α) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π. στις ακόλουθες τάξεις και κατηγορίες :
• στην 5η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Υδραυλικά, και
• στην 3η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικά.
υποβάλλοντας βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ στις αντίστοιχες τάξεις και κατηγορίες.

Οι Ενώσεις Οικονομικών φορέων που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και πληρούν τις προϋποθέσεις την παραγράφου 3(β) του άρθρου 76 του Ν.4412/2016, υποβάλλοντας βεβαιώσεις εγγραφής στο ΜΕΕΠ για κάθε μέλος της ένωσης στην 5η τάξη και άνω στην κατηγορία Υδραυλικών Έργων και στην 3η τάξη και άνω στην κατηγορία έργων Η/Μ.

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζοντας τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζοντας πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 21 της διακήρυξης.

Οι εγγυήσεις συμμετοχής είναι 289.000,00 ΕΥΡΩ και δεν γίνονται δεκτές αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των δεκατριών (13) μηνών και 30 ημερών από την ημερομηνία δημοπράτησης, και απευθύνονται προς τον κύριο του έργου (Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Κω). Το χρονικό διάστημα δέσμευσης για την προσφορά είναι δεκατρείς (13) μήνες από την ημερομηνία υποβολής της.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020) για την κατασκευή του δικτύου ακαθάρτων (επιλέξιμο τμήμα του έργου) καθώς και από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΚΩ για την κατασκευή της Α΄ Φάσης του δικτύου Μαστιχαρίου και του συνόλου των ιδιωτικών συνδέσεων (μη επιλέξιμο τμήμα του έργου). Αποτελεί υποέργο της πράξης: «Κατασκευή έργων διαχείρισης λυμάτων οικισμών Αντιμάχειας και Κεφάλου Νήσου Κω» με κωδικό MIS
5003825 (αριθ. ενάρ. Πράξης 2017ΕΠ26710001) και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο
Συνοχής και από πιστώσεις που βαρύνουν τον Κύριο του Έργου (Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Κω).

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο ύψους έως πέντε τοις εκατό (5%) του συμβατικού ποσού (χωρίς αναθεώρηση) για δαπάνες πρώτων εγκαταστάσεων, μελέτες και άλλα έξοδα εκκίνησης του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3.α. του Άρθρου 150 του Ν. 4412/16, ως ισχύει.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τριάντα (30) μήνες, από την ημέρα υπογραφής
της σύμβασης.

Η Προκήρυξη σύμβασης συνταγμένη κατά το σχετικό τυποποιημένο έντυπο του Κανονισμού ΕΚ 842/2011 της Επιτροπής, έχει αποσταλεί για δημοσίευση στις 13-10- 2017 στην Υπηρεσία Επίσημων Δημοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Κω.

 

ΚΩΣ, 13-10-2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΚΩ

 

ΜΗΝΑΣ ΚΙΑΡΗΣ

 

Διαβάστηκε 923 φορές

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας.

Επικοινωνια

Τηλέφωνα βλαβών

  • Βλάβες: 22420 27585

Σύνδεση

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Ενημερωση Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ, ΚΑΜΑΡΙOΥ ΚΕΦΑΛΟΥ & Α΄ ΦΑΣΗΣ ΜΑΣΤΙΧΑΡΙΟΥ
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Πληροφορίες