Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ

Διακηρυξεις - Διαγωνισμοι

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ, ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΕΤΩΝ 2017-2019

15 Σεπτεμβρίου 2017 Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Προκηρύσσει Ανοιχτό , Ηλεκτρονικό, Δημόσιο Διαγωνισμό για την :
" ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ, ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΕΤΩΝ 2017-2019 ".

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 229.700,00€ , πλέον ΦΠΑ : 13.368,00€. Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 45938.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, προ ΦΠΑ, στο σύνολο των ειδών και υπηρεσιών.

Η ΔΕΥΑ Δήμου Κω διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης κατά την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα και μέχρι του ορίου του προϋπολογισμού της μελέτης ανά είδος: η Επιτροπή Διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για μεγαλύτερη ποσότητα μέχρι και 30%, ή την κατακύρωση της σύμβασης για μικρότερη ποσότητα μέχρι και 50% (για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή) (συνδυασμός άρθρων 104 «Χρόνος συνδρομής όρων συμμετοχής - Οψιγενείς μεταβολές» και 316 «Κατακύρωση - Σύναψη σύμβασης» του Ν.4412/2016).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 18/09/2017,ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:00:00π.μ.

Οι προσφορές , θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. από την 20/09/2017 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 8:00:00π.μ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, δηλαδή μέχρι και 09/10/2017 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13:00:00 στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο , σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13(ΦΕΚ /Α/ 29-05-2013), στο άρθρο 11 της υπ’ αριθμό Π1/2390/16-10-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛΥΦ-6Φ1) Απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σχετικά με τις "Τεχνικές λεπτομέρειες και λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ( Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)" (ΦΕΚ 2677 Β΄/ 21-10-2013).
Προσφορές που θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μετά τη συγκεκριμένη ώρα και ημέρα θα θεωρούνται εκπρόθεσμες.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών , ήτοι στις 16/10/2017 , ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11:00:00π.μ., μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής , εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών , στα γραφεία της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ , οδός Σκεύου Ζερβού 40.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό θα κατατεθεί από τους συμμετέχοντες εγγύηση ύψους 4.594,00€, ισχύος πέντε (5) μήνες ήτοι μέχρι 13/02/2018.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης είναι αναρτημένο στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.
Πληροφορίες της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ από την αρμόδια υπάλληλο κα. Διονυσία Βρούβα e-mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., (τηλ: 22420-23915, 24778 εσωτ.116) και κυρ.Μούρας Κων/νος , τηλ. 22420 23915 (εσωτ. 112), e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

 

ΚΙΑΡΗΣ Γ. ΜΗΝΑΣ

 

Διαβάστηκε 192 φορές

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας.

Επικοινωνια

Τηλέφωνα βλαβών

  • Βλάβες: 22420 27585

Σύνδεση

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Ενημερωση Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ, ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΕΤΩΝ 2017-2019
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Πληροφορίες