Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ

Διακηρυξεις - Διαγωνισμοι

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ - ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Προκηρύσσει Ανοιχτό , Ηλεκτρονικό, Δημόσιο Διαγωνισμό για την προμήθεια:

" ΚΑΥΣΊΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΏΝ ". Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (για τις ΟΜΑΔΕΣ Α και Β) ανέρχεται στο ποσό των 85.071,87 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 72.711,00 € , ΦΠΑ : 12.360,87 €).

• ΟΜΑΔΑ Α (ΚΑΥΣΙΜΑ) εκτιμώμενης αξίας 55.996,00€ πλέον ΦΠΑ
• ΟΜΑΔΑ Β (ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ) εκτιμώμενης αξίας 16.715,00€ πλέον ΦΠΑ

Η ΔΕΥΑ Δήμου Κω δύναται να αυξήσει μέχρι και 10% την αξία της αρχικής σύμβασης, βάσει της παρ.2 του άρθρου 337 του ν. 4412/2016, ήτοι μέχρι του ποσού των 7.271,10 ευρώ.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι:

α) η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό (%) ανά είδος και στο σύνολο της αντίστοιχης ζητούμενης ποσότητας, επί της μέσης λιανικής τιμής πώλησης στο Νομό Δωδεκανήσου, όπως αυτή δίδεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης για την ΟΜΑΔΑ Α (Καύσιμα), και

β) η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη τιμή στο σύνολο των ειδών για την ΟΜΑΔΑ Β (Ελαιολιπαντικά).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 27/01/2017,ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00:00μ.μ.

Οι προσφορές , θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. από την 01/02/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00:00π.μ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, δηλαδή μέχρι και 20/02/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00:00μ.μ. στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο , σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13(ΦΕΚ /Α/ 29-05-2013), στο άρθρο 11 της υπ’ αριθμό Π1/2390/16-10-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛΥΦ-6Φ1) Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σχετικά με τις "Τεχνικές λεπτομέρειες και λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ( Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)" (ΦΕΚ 2677 Β΄/ 21-10-2013).
Προσφορές που θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μετά τη συγκεκριμένη ώρα και ημέρα θα θεωρούνται εκπρόθεσμες.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών , ήτοι στις 24/02/2017 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00:00π.μ., μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής , εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών , στα γραφεία της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ , οδός Σκεύου Ζερβού 40.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό θα κατατεθεί από τους συμμετέχοντες εγγύηση ύψους 1.454,22€, ισχύος πέντε (5) μήνες ήτοι μέχρι 19-07-2017. Σε περίπτωση προσφοράς για μέρος των ειδών της ΟΜΑΔΑΣ Α ή για το σύνολο των ειδών της ΟΜΑΔΑΣ Β, η εγγυητική θα αφορά το 2% του αντίστοιχου ενδεικτικού προϋπολογισμού των ειδών για τα οποία δίδεται προσφορά χωρίς το Φ.Π.Α. ( ΟΜΑΔΑ Α (ΚΑΥΣΙΜΑ): Πετρέλαιο κίνησης ποσό οκτακόσια δεκαεννέα ευρώ και είκοσι λεπτά (819,20€), Πετρέλαιο θέρμανσης πενήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτά (58,80€), Βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτ. διακόσια σαράντα ένα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά (241,92€), ΟΜΑΔΑ Β (ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ) τριακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ και τριάντα λεπτά (334,30€). Στο ΤΕΥΔ που περιγράφεται στην παράγραφο 2.2.5.1 της παρούσας διακήρυξης, ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να αναφέρει την ΟΜΑΔΑ και τα είδη για την οποία δίδεται προσφορά.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης είναι αναρτημένο στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.
Πληροφορίες της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ από την αρμόδια υπάλληλο κα. Διονυσία Βρούβα e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., (τηλ: 22420-23915, 24778 εσωτ.116) και Νικολάου Γιασεμή, τηλ. 22420 23915 (εσωτ. 125), e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

ΚΙΑΡΗΣ Γ. ΜΗΝΑΣ

 

Διαβάστηκε 571 φορές

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας.

Επικοινωνια

Τηλέφωνα βλαβών

  • Βλάβες: 22420 27585

Σύνδεση

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Ενημερωση Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ - ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Πληροφορίες