Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ

Ανακοινωσεις

Ευνοϊκές ρυθμίσεις οφειλών ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης προς τη ΔΕΥΑ Κω έως και 100 δόσεις με απαλλαγή τόκων, μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2017.

20 Σεπτεμβρίου 2017 Ανακοινώσεις

Ενημερώνουμε του πολίτες ότι η ΔΕΥΑ Δήμου Κω εφαρμόζει τον νόμο 4483/2017 για τη ρύθμιση οφειλών ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης που έχουν αναγραφεί στους λογαριασμούς, η οποία θα ισχύει έως τις 30 Νοεμβρίου 2017.

Η Οικονομική Υπηρεσία της ΔΕΥΑ Δήμου Κω δέχεται αιτήσεις πολιτών που έχουν οφειλές προς το ΔΕΥΑ Κω και μπορούν πλέον να υπαχθούν σε ρύθμιση εξόφλησης αυτών των οφειλών, με δυνατότητα εξόφλησης έως 100 δόσεις και με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις.

 1. Το ελάχιστο ποσοστό της μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από τα 20 ευρώ ενώ δίνεται η δυνατότητα διαγραφής ή μείωσης των προσαυξήσεων ως εξής:
  -Διαγραφή των προσαυξήσεων στο 100% με εφάπαξ καταβολή των οφειλών.
  -Διαγραφή των προσαυξήσεων στο 80% με εξόφληση από 2 έως 24 δόσεις.
  -Διαγραφή των προσαυξήσεων στο 70% με εξόφληση από 25 έως 48 δόσεις.
  -Διαγραφή των προσαυξήσεων στο 60% με εξόφληση από 49 έως 72 δόσεις.
  -Διαγραφή των προσαυξήσεων στο 50% με εξόφληση από 73 έως 100 δόσεις.
 2. Η ρύθμιση αφορά σε οφειλές που συμπεριλαμβάνονται στους λογαριασμούς ύδρευσης προς τη ΔΕΥΑ Δήμου Κω, που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2017.
 3. Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και πολίτες με οφειλές, οι οποίες κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης τελούν σε αναστολή, διοικητική ή εκ του νόμου ή έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, με απώλεια των ευεργετημάτων της προηγούμενης ρύθμισης και χωρίς η υπαγωγή τους να συνεπάγεται επιστροφή καταβληθέντων ποσών.
 4. Μπορούν επίσης να υπαχθούν και οφειλές που δεν έχουν βεβαιωθεί, λόγω του ότι εκκρεμεί για αυτές δικαστική αμφισβήτηση σε οποιοδήποτε βαθμό, με την προϋπόθεση ότι ο οφειλέτης θα παραιτηθεί από τα ένδικα μέσα.
 5. Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων. Κάθε δόση πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ευρώ.
 6. Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, διαφορετικά η αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.
 7. Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση 5% επί του ποσού της δόσης από την επομένη της ημέρας που όφειλε αυτή να καταβληθεί.
 8. Εφόσον ο οφειλέτης, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, παρέχεται απαλλαγή κατά ποσοστό επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων, ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται.
 9. Διακοπές νερού θα υπάρξουν στην περίπτωση καθυστέρησης καταβολής τριών συνεχόμενων μηνιαίων δόσεων μετά την ρύθμιση, ενώ σε περίπτωση τετράμηνης καθυστέρησης θα ακυρώνεται ο υφιστάμενος διακανονισμός ευνοϊκής ρύθμισης .
 10. Η εφαρμογή θα ισχύει για την ύπαρξη πάσης φύσεως οφειλής από ύδρευση, ύδρευση-αποχέτευση, αποχέτευση, κατ' αποκοπή ν εργασίες, προσαυξήσεις, δικαιώματα χρήσης αποχέτευσης. Από την παρούσα ρύθμιση εξαιρούνται οι οφειλές από νέες συνδέσεις με το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης.
 11. Η ρύθμιση εγκρίνεται από τον Διευθυντή Οικονομικών ή τον Προϊστάμενο Καταναλωτών της ΔΕΥΑ Δήμου Κω.
 12. Η υποβολή αίτησης-δήλωσης του ιδιοκτήτη ή των συνιδιοκτητών (σε περίπτωση συνιδιοκτησίας) ή νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους, με την οποία αναγνωρίζουν τις οφειλές και αποδέχονται τη ρύθμιση αυτών σε δόσεις, καθώς και των τόκων που θα προκύψουν εξαιτίας των δόσεων.
 13. Όταν πρόκειται για κοινόχρηστη παροχή, η αίτηση για δόσεις θα υποβάλλεται από τον διαχειριστή ή τους ιδιοκτήτες, είτε από μέρους κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης για την ρύθμιση.
 14. Όταν πρόκειται για ενοικιαζόμενο ακίνητο, η αίτηση για δόσεις θα υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη, και υπεύθυνη δήλωση συγκατάθεσης του ιδιοκτήτη από τον ενοικιαστή για την αναγνώριση των οφειλών και τον αριθμό των δόσεων υπογράφοντας από κοινού (με επικυρωμένο το γνήσιο υπογραφής).
 15. Οι τρέχοντες λογαριασμοί που θα εκδοθούν μετά την 1η Οκτωβρίου 2017 θα πρέπει να εξοφλούνται κανονικά στην λήξη τους χωρίς μείωση από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

Η ΔΕΥΑ Δήμου Κω παρακαλεί τους χρήστες (ιδιοκτήτες ή υπόχρεους) να ανταποκριθούν και να εξοφλήσουν εκκρεμείς οφειλές λογαριασμών τους ή να προβούν σε ρύθμιση καταβολής τους. Σε καμιά περίπτωση δεν προχωρούμε αλόγιστα και εύκολα στη διακοπή της υδροδότησης. Ωστόσο, όταν υπάρχουν λογαριασμοί που μένουν απλήρωτοι για μήνες ή και για χρόνια και οι καταναλωτές αδιαφορούν παρά τις υπομνήσεις μας, τότε καταλαβαίνετε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να τηρήσουμε τις νόμιμες διαδικασίες.

Επίσης παρακαλεί τους ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν είναι υπόχρεοι λογαριασμών κατανάλωσης αλλά το ενοικιάζουν ή το παραχωρούν, να επικοινωνήσουν με την επιχείρηση προκειμένου να ενημερωθούν για την ύπαρξη οφειλών για τις οποίες είναι συνυπόχρεοι σύμφωνα με τον Ν. 1069/80 και του Κανονισμού Δικτύων.

Εξυπακούεται ότι οι τακτοποιημένοι οικονομικά καταναλωτές, δεν είναι υποχρεωμένοι να λάβουν υπόψη τους την παρούσα ανακοίνωση.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ, Σκεύου Ζερβού 40 Κως.

Πληροφορίες στο Τμήμα Καταναλωτών τηλ. 22420-23915.

Διαβάστηκε 512 φορές

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας.

Επικοινωνια

Τηλέφωνα βλαβών

 • Βλάβες: 22420 27585
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Ενημερωση Ανακοινώσεις Ευνοϊκές ρυθμίσεις οφειλών ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης προς τη ΔΕΥΑ Κω έως και 100 δόσεις με απαλλαγή τόκων, μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2017.
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Πληροφορίες